Construcció i Control, S.L.P. exerceix la seva activitat en l’àmbit de les accions que tenen com a finalitat donar servei al sector de la construcció, col·laborant amb el seus clients en tots els treballs relacionats amb el temps, el cost i la qualitat, tant en el procés d’elaboració del projecte com en el control d’execució de la seva producció o en el manteniment de l’obra acabada.

ENTITATS ASSOCIADES
SISTEMA DE QUALITAT

Cambra de Serveis Professionals

La Cambra de Serveis Professionals és una organització empresarial (constituïda a l’empara de la Llei 19/1977 d’1 d’abril). Els seus socis són despatxos professionals col·legiats que ofereixen al sector de la construcció els serveis propis de les professions lliberals, que exerceixen en comú, vinculades a les àrees de l’arquitectura i de l’enginyeria. Centrada sobretot en els subsectors de l’edificació i de l’urbanisme.

Associació de Coordinadors de Seguretat i Salut – ACSYS

L’Associació de Coordinadors de Seguretat i Salut – ACSYS agrupa, segons es recull en els seus estatuts, a les societats i als professionals de la Coordinació de la Seguretat i Salut, que actuen tant en la fase de projecte com en la d’execució d’obra, tal com es defineixen i desenvolupen en el Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen les condicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. Professionals que per la seva formació acadèmica, competències i especialitats actuen preferentment com a Coordinadors de Seguretat i Salut.

Cateb

La missió del Cateb és representar i ordenar l’exercici de la professió d’aparellador, arquitecte técnic i enginyer d’edificació per tal d’aconseguir la seva promoció tècnica, social i econòmica i per projectar la seva funció social.

Certificat i política de qualitat

El certificat atorgat per IGC, International Global Certification, certifica que CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. té implantat un sistema de qualitat segons els mètodes definits a la norma UNE-EN-ISO 9001:2015, per tal d’aconseguir la satisfacció del client i la millora continuada en la realització dels serveis d’Arquitectura Tècnica i Enginyeria d’Edificació.
&nbsp
La política de qualitat de l'empresa s’adreça a aconseguir la millora del seu funcionament per a projectar-ho en els resultats dels seus treballs i així assolir una major satisfacció en les necessitats i expectatives dels nostres clients i d’altres parts interessades. Així mateix, es compromet a millorar contínuament el sistema de gestió de la qualitat, el respecte i prevenció de la contaminació del Medi Ambient i la vigilància de la seguretat i salut dels treballadors.

CERTIFICAT ISO 9001

Descarregar

[PDF 516 Kb]