ÀREA DE COSTOS

Cost previ.
Cost estadístic.
Confecció de cost estimatiu: amidaments i pressupostos.
Confecció de plecs de condicions tècniques.
Auditories d’amidaments, costos i plecs.
Amidaments de models BIM.

ÀREA DE SEGURETAT I SALUT

Estudis de seguretat i salut.
Coordinació de seguretat en fase de projecte i en fase d’execució.

ÀREA DE DIRECCIÓ EXECUTIVA

Direcció d’execució d’obra.
Programes de control de qualitat oficial i ampliat.

ÀREA TECNOLÒGICA

Auditories tècniques de projecte i de producció d’obra.
Diagnosi prèvia a les obres de reforç i consolidació.
Obres de reforç i consolidació.
Prediagnosi de l’estat de façanes i elements exteriors.
Càlcul d’estructures.
Inspecció i comprovació d’instal·lacions.Auditories de models BIM.

Aixecaments en Revit.

Inspecció tècnica d’edificis I.T.E.

Resum informatiu del DECRET 187/2010, de 23 de novembre, que regula la
inspecció tècnica dels edificis. Vigent i obligatori des del dia 28 de febrer de 2011.
El Decret té per objecte regular les inspeccions tècniques que cal dur a terme per
garantir els nivells de qualitat exigibles als edificis d’habitatges.

Llibre de l’edifici i Programa de conservació

Resum informatiu del DECRET 206/1992, d’1 de setembre, pel qual es regula el
Llibre de l’Edifici (DOGC núm. 1654, de 07 d’octubre de 1992), i es crea el Programa
per a la revisió de l’estat de conservació dels edificis d’habitatges.


Certificacions energètiques d’habitatges i edificis.

Resum informatiu del DECRET 206/1992, d’1 de setembre, pel qual es regula el
Llibre de l’Edifici (DOGC núm. 1654, de 07 d’octubre de 1992), i es crea el Programa
per a la revisió de l’estat de conservació dels edificis d’habitatges.

Auditories energètiques d’habitatges i edificis.
Estudis de gestió de residus.
Informes, dictàmens i certificacions.
Assessories tècniques.
Certificats i cèdules d’habitabilitat.

ÀREA DE GESTIÓ

Anàlisi del producte – Programació Màster Plan.
Anàlisi de viabilitat econòmica.
Contractació i coordinació de tècnics i assistències.
Coordinació de projectes.
Assessoria tècnica de projecte.
Cost estadístic i previ.
Anàlisi de manteniment.
Tramitacions de projecte.
Planificació i seguiment de l’obra.
Contractació per rams.
Comparatius.
Tramitació d’inici d’obra.
Informe d’adjudicació.
Seguiment funcional del projecte.
Coordinació tècnica i de producció.
Administració general de la promoció.
Propostes d’ampliació i modificació de projectes.
Seguiment tècnic de postvenda.
Tramitacions d’obra.